Stáhněte si
Dni marianne
Burda a.s.
Získať aplikáciu

Všeobecné obchodní podmínky pro užívání aplikace Dny Marianne (Podmínky)

 1. Kdo se řídí těmito Podmínkami?
  1. Tyto Podmínky platí pro všechny uživatele aplikace Dny Marianne (Aplikace), která slouží k získání slevových kupónů či kupónů na dárky (Slevové kupóny) pro nákupy ve vybraných obchodech uvedených v Aplikaci v rámci nákupní akce Dny Marianne (Akce). Akce se uskuteční ve dnech 15. – 17.9. 2017. Provozovatelem akce je společnost BURDA Praha, spol. s r.o., se sídlem Přemyslovská 2845/43, 130 00 Praha 3, IČO: 152 73 598, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, pod C 1405 (Burda).
  2. Stažením Aplikace potvrzuje uživatel, že se s těmito Podmínkami seznámil a že se jimi bude řídit, a poskytuje souhlas se zpracováním osobních údajů, a to v rozsahu dle těchto Podmínek.
  3. Podmínky mohou být Burdou kdykoli změněny. O jakékoli změně bude Burda uživatele informovat, zejména formou emailu anebo přímo v Aplikaci.
 2. Jak lze Aplikaci stáhnout a používat?
  1. Aplikaci je možné stáhnout zdarma v Apple Store a v Google Play. Odkaz na Aplikaci je také k dispozici na webové stránce www.dnymarianne.cz.
  2. Aplikace je plně funkční i bez registrace uživatele do Aplikace. Neregistrovaný uživatel bude mít v Aplikaci k dispozici seznam nabídek, seznam vybraných obchodů včetně jejich přesné adresy, informace o partnerech Akce a další informace. Registrace do Aplikace je ale nutná v případě, že si chce uživatel zakoupit elektronické Slevové kupóny, které pak může uplatnit při nákupu ve vybraných obchodech během Akce.
  3. Pro registraci musí uživatel pravdivě vyplnit veškeré údaje požadované v Aplikaci a souhlasit s těmito Podmínkami. Uživatel je povinen sdělit Burdě prostřednictvím Aplikace jakoukoliv změnu poskytnutých údajů. Údaje uvedené zákazníkem v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou Burdou považovány za správné.
  4. Pro užívání Aplikace dostane uživatel své uživatelské jméno a heslo.
 3. Jak je možné získat a uplatnit Slevové Kupóny?
  1. Po provedení registrace si uživatel může zakoupit Slevové kupóny do všech vybraných obchodů, které se účastní Akce. Cena za nákup Slevových kupónů je 110 Kč / 4,22 Euro. Cena je splatná ihned a Slevové kupóny uživatel obdrží po připsání ceny na účet Burdy. Pro platbu je využívána platební metoda prostřednictvím systému GoPay. V ceně nejsou uvedeny náklady, které vzniknou uživatelii za použití internetu (doba připojení, objem stažených dat apod.). Tyto náklady nese uživatel.
  2. Slevové kupóny jsou shodné se slevovými kupóny, které jsou v tištěné podobě v časopisech Marianne a Marianne Bydlení.
  3. Na Slevovém kupónu je vždy uvedena výše slevy či dárek, případně další podmínky, za kterých uživatel při předložení Slevového kupónu v konkrétním obchodě během trvání Akce získá danou slevu či dárek.
  4. Slevový kupón je třeba před uplatněním aktivovat. Pozor, Slevový kupón je aktivní pouze 5 minut a během této doby ho musí uživatel uplatnit. Odpočet času uživatel uvidí přímo v Aplikaci a před aktivací Slevového kupónu bude uživatel prostřednictvím Aplikace upozorněn, že má Slevový kupón aktivovat až těsně před placením. Po uplynutí 5 minut přestává být Slevový kupón aktivní a nelze jej již využít. Aktivace kupónu po omezenou dobu má za cíl zabránit jeho zneužití, kopírování a šíření po internetu. Uživatel se zavazuje nezpřístupnit Slevové kupóny na internetu nebo na jiných sítích či jakýmkoli jiným způsobem, bezplatně či za úplatu nebo je kopírovat.
  5. V případě, že uživatel Slevový kupón neuplatní v časovém limitu 5 minut a Slevový kupón se stane neaktivním, nemá uživatel nárok na vrácení kupní ceny Slevových kupónů či její poměrné části. Neuplatnění Slevového kupónu v časovém limitu nemůže být předmětem reklamace ze strany uživatele.
 4. Zpracování osobních údajů
  1. Tím, že uživatel při registraci do Aplikace nebo později při jejím užívání sdělí Burdě své osobní údaje, uděluje Burdě coby správci osobních údajů souhlas ke zpracování takto sdělených osobních údajů včetně emailové adresy. Burda může osobní údaje zpřístupnit obchodním partnerům Burdy uvedeným na jejích webových stránkách anebo obchodním partnerům podílejících se na Akci. Tento souhlas uděluje zákazník na 15 let s tím, že je oprávněn jej kdykoli odvolat, a to písemným prohlášením doručeným na adresu společnosti Burda.
  2. Sdělením emailové adresy a telefonního čísla vyslovuje uživatel souhlas s tím, že mu jejich prostřednictvím budou zasílána obchodní sdělení anebo propagační materiály Burdy či jejích shora zmiňovaných obchodních partnerů. Nesouhlasí-li zákazník se zasíláním obchodních sdělení anebo propagačních materiálů Burdy či jejích obchodních partnerů, zaškrtne příslušnou kolonku příslušného formuláře nebo zrušení provede přímým kliknutím na zrušující odkaz v textu reklamního sdělení, tuto skutečnost nahlásí osobně na telefonní lince nebo písemně společně s jeho emailovou adresou a telefonním číslem.
  3. Burda prohlašuje, že bude údaje získané dle tohoto článku Podmínek zpracovávat a používat za účelem zajištění provozu Aplikace, nabízení obchodu a služeb, vytváření databází uživatelů a čtenářů časopisů a provozovaných internetových stránek, dále za účelem vyhodnocování cílových skupin uživatelů a čtenářů jednotlivých časopisů a provozovaných internetových stránek, vyhodnocování návštěvnosti jednotlivých internetových stránek a Aplikace, vyhodnocování Akcí, zasílání předplacených časopisů, za účelem možného zasílání výher, obchodních sdělení či propagačních materiálů společnosti Burda anebo jejích obchodních partnerů v databázi zařazeným osobám. Burda je oprávněna zpřístupnit údaje dle článku 4.1 těchto Podmínek svým obchodním partnerům, kteří jsou povinni nakládat s těmito údaji v souladu s těmito Podmínkami a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (zákon o ochraně osobních údajů).
  4. Burda prohlašuje, že poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány pro potřeby společnosti, a to zaměstnanci této společnosti nebo jejími smluvními partnery coby zpracovateli osobních údajů na základě smlouvy se správcem, popř. mohou být zpřístupněny obchodním partnerům Burdy uváděným na jejích webových stránkách či podílejících se na Akci. Žádné další osobě zpřístupněny nebudou. Právo přístupu uživatele k údajům o jeho osobě je zaručeno.
  5. Uživatel bere na vědomí, že má právo přístupu k osobním údajům a další práva dle zákona o ochraně osobních údajů. Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje uživatel dobrovolně a může jej kdykoliv bezplatně odvolat.
  6. V případě, že Burda poruší své povinnosti správce osobních údajů dle zákona o ochraně osobních údajů má zákazník právo požadovat na Burdě vysvětlení a požadovat, aby byl vzniklý stav odstraněn.
 5. Pár věcí na závěr
  1. V případě jakýchkoliv problémů může uživatel kontaktovat Burdu na emailové adrese dnymarianne@burda.cz
  2. Smluvní vztah Burdy a uživatele se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky. K řešení případných sporů, které se nepodaří vyřešit smírnou cestou, jsou příslušné obecné soudy České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající s obecně závazných předpisů.
  3. Podmínky mohou být Burdou kdykoli změněny. O jakékoli změně bude uživatel informován, zejména formou emailu anebo přímo v Aplikaci. Souhlas s novým zněním Podmínek uživatel vyjádří tím, že bude Aplikaci nadále užívat.
  4. Tyto Podmínky nabývají účinnosti jejich zveřejnění na webových stránkách Burdy nebo v Aplikaci.
  5. Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení Podmínek neplatným nebo neúčinným, namísto takových neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se co nejvíce přibližuje hospodářskému účelu neplatného či neúčinného ustanovení. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení pouze ve vztahu k určitému subjektu nebo k určité skupině subjektů není dotčena platnost a účinnost těchto ustanovení vůči jiným subjektům.